รณรงค์วันเอดส์โลกชูฮีโร่รุ่นใหม่ต้องป้องกัน แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปี โดยปีนี้กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่อง เอดส์ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “HERO to ZERO ฮีโร่รุ่นใหม่รักปลอดภัย ไร้เอดส์”

พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศการประกวด ชุมชนดีเด่นด้านเอดส์ และมอบใบประกาศ เกียรติบัตรแก่แกนนำเยาวชนผู้ปฏิบัติงานด้านเอดส์ดีเด่นจากศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่อง 7 แห่ง มีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาคีเครือข่าย บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเยาวชน เข้าร่วมงานรวม 250 คน ณ ลาน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน แพทย์หญิงวันทนีย์กล่าวว่า โรคเอดส์ ได้แพร่ระบาดสู่ประเทศไทยมากว่า 30 ปี และถึงแม้จะมีการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งจำนวนและพื้นที่การดำเนินงาน ซึ่งพบว่ายังมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่อยู่ ทั้งนี้สัดส่วนการติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ของกรุงเทพมหานครคิดเป็น 1 ใน 3 ของทั้งประเทศ ดังนั้นจึงได้มีการผลักดัน ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ต้องมีการดำเนินงานแบบ fast track cities เพื่อ มุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ภายในปี 2573 อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์จะบรรลุตามเป้าหมาย และ เกิดเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน ทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในวัน เอดส์โลกปีนี้ กรุงเทพมหานครจัดรณรงค์ ภายใต้ชื่องาน “HERO to ZERO ฮีโร่รุ่นใหม่ รักปลอดภัย ไร้เอดส์” เพื่อสร้าง กระแสและกระตุ้นให้คนกรุงเทพฯ ตระหนัก เห็นความสำคัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ตลอดจนสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคเอดส์ได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth