ธนาคารแห่งประเทศไทย จับมือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าของกิจการ และประชาชนทั่วไป ผ่านการกิจกรรมต่างๆเดือนละ 2 ครั้ง นางชนาธิป จริยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน แก่ผู้ใช้บริการทางการเงินในวงกว้าง เช่น เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าของกิจการ และประชาชนทั่วไปผ่านการจัดกิจกรรมและช่องทางต่าง ๆ ของทั้งสองฝ่าย โดยจะพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ผู้ใช้บริการทางการเงินสามารถบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการยกระดับทักษะทางการเงินโดยรวมของประชาชนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews