ในบริบทของการพัฒนาองค์กรนั้น “คน” เป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องพัฒนา โดยไม่เพียงแต่พัฒนาศักยภาพหรือคำนึงถึงปริมาณของผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย แต่จะต้องลงลึกไปถึงตัวตนของคนทำงานในองค์กรในด้านต่าง ๆ

และช่วยส่งเสริมทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ที่ทำงานที่น่าอยู่ (Happy Home) คือพนักงานรู้สึกว่าที่ทำงานเป็นบ้านหลังที่ 2 มีความรัก ความสามัคคี ลักษณะของที่ทำงานน่าอยู่ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่

1.เป็นองค์กรที่มีความทำงานเป็นทีม
2.เป็นองค์กรที่มีความสุขในการทำงานร่วมกัน
3.เป็นองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกันและมีการพัฒนาร่วมกัน

ขอบคุณ สสส.